Jasličková slávnosť 2016 Báhoň / Kaplna
Slávnosť je v preklade oslava v duchovnom zmysle niečo dôstojné či vznešené. Farská rodina bratov a sestier v Kaplnskej farnosti si sprítomnila Narodenie Pána jasličkovou slávnosťou v nedeľu 25.12.2016 v kultúrnom dome.
Veľmi pekne ďakujeme dôstojnému pánovi Petrovi Obrancovi, že práve tento deň určil ako deň, kedy je najvhodnejšie takúto slávnosť uskutočniť. Veď predsa, kedy najviac si sprítomníme tak veľký deň pre nás ľudí bez rozdielu vierovyznania ak nie v deň narodenia Pána Ježiša Krista?

Repríza slávnosti sa uskutočnila v pondelok druhý deň vianočný na sviatok sv. Štefana I. mučeníka vo farnosti Báhoň v Kostole o 17:00 hodine.

Ďakujem všetkým, ktorí prišli a podporili túto slávnosť oslavy Pána v spoločenstve a sprítomnili si túto udalosť duchovným i umeleckým naplnením svojich sŕdc prepracovaným a veľmi duchovne silným príbehom o oslave narodenia Pána.

Celý príbeh začína v Jeruzalemskom chráme, v ktorom sa dospievajúci 12 ročný už dospelý Žid zapája do rozhovoru s učenými znalcami zákona. Znalci sa rozprávajú o treste za nesplatený dlh, čo bolo uvrhnutie do otroctva a v tom sa Ježiš zapája otázkou, či je dobré uvrhnúť do otroctva človeka, keď ako národ oslavujeme na veľkú noc vyslobodenie z otroctva z jarma, ktoré my všetci poznáme. (Nielen otroctvo služby a upierania ľudských práv, ale aj otroctvo rôznorodého hriechu obžerstva, lenivosti, závisti, pýchy, hnevu, modloslužby, závislosti, smilstva, ..... vraždy – upierania práva na život novému človeku, Božiemu dieťaťu.) Ježiš navrhuje, aby sme nežili tak, že zákon budeme doslova dodržiavať, ale aby sme zákon naplnili skutkami lásky, milosrdenstvom, dobrotou, šírením pokoja, skromnosťou, pokorou, pretože iba tak môžeme žiť podľa zákona všemohúceho Stvoriteľa človeka, neba i zeme a celého vesmíru. A tak sa vrátime na začiatok. Stvorenie sveta a človeka. Človek dostal slobodnú vôľu, aby si mohol sám vybrať medzi možnosťami. Mal dve možnosti, buď si vyberie žiť podľa možností, aké mu dal Boh a to žiť v blahu rajskej záhrady a milovať svoju manželku v plodnej láske v priateľstve s Bohom Stvoriteľom, alebo zatúžiť po neznáme a tak prestúpiť Božie upozornenie, aby nejedli zo stromu poznania. Človek si vybral prestúpenie, využil tak svoju slobodnú vôľu, ale zároveň svojím činom vytvoril nepriateľstvo medzi človekom a Bohom. Boh ale vo svojom Milosrdenstve predpovedá „druhú Evu“, ktorá bude počiatkom prelomenia tohto nepriateľstva.

Dej pokračuje malou Máriou, ako víta malého Jozefa v Nazarete, nakoľko prišiel od svojho otca Jakuba bývať k svojmu ujovi Lévimu ako jeho syn. Mária a Jozef sa ako malé deti spolu hrávajú, ale čoskoro Mária ide slúžiť do Jeruzalemského chrámu Bohu po dobu 10 rokov.

Krásna Mária sa stretáva s Jozefom. Spolu sa rozprávajú o sľube, ktorý obaja dali Bohu. O sľube zasväteného života. Jozef ponúka svoju ochranu Márii, lebo ju má veľmi rád a aj preto, aby ochránil jej sľub čistoty a panenstva. Mária súhlasí s vydajom.
Máriu navštívi anjel Gabriel v pozdravení na ktoré Mária odpovedá fiatom. „Hľa služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova“.
Mária je na návšteve Alžbety a vo vzájomnom privítaní Mária chvály Boha slovami magnifikatu. (Máriin chválospev).
Spiacemu Jozefovi anjel vo sne oznamuje nadprirodzené počatie Spasiteľa , a zároveň ho z poverenia Pána ustanovuje za ochrancu a pestúna Božieho Syna. Jozef toto videnie prijíma a prijíma aj Máriu za svoju manželku s vrúcnou láskou, nehou a odovzdanosťou do Božích rúk.

Svadba Jozefa a Márie.

Rímsky hlásnik oznamuje ľudu, že sa musia dať zapísať každý do mesta z ktorého pochádza ich rod. Nakoľko bolo vyhlásené cisárom Augustom sčítanie ľudu.

Smutný príchod Svätej Rodiny do Jeruzalema tesne pred narodením Božieho Syna na svet. Nik neprijímal Rodinu a po úpenlivých prosbách v známej scéne z predvianočného deviatnika „kto klope tam“ hostinský posiela Svätú rodinu do jaskynky na okraji Betlehema aby tam mohla porodiť Mária (pre ľudí ruchu a svetského života nepodstatné decko) Božieho Syna.
Gloria in excelsis Deo

V kolede „vstávajte pastieri“ pokračuje scénou zástupov anjelov ako oznamujú pastierom dobrú novinu na ktorú čakal celý svet už stovky rokov. Ohlásenie narodenia Spasiteľa sveta.

Poklona pred jasličkami a spev piesne „Tichá noc, svätá noc“. Vtom sa ozve dievča z ľudu, že tomu vôbec nerozumie. Prečo to všetko akú to má spojitosť s človekom žijúcim cez 2000 rokov po tejto udalosti. Dvanásť ročný chlapec si ju zavolá na okraj javiska k sebe a všetko jej začne vysvetľovať. Počnúc liturgicky narodením Pána za ktorým nasleduje umučenie diakona Štefana, vraždením Betlehemských neviniatok cez Bohorodičku až po Zjavenie Pána v spojitosti z dobou v ktorej žijeme dnes.
Kameňovanie Štefana ako prvého človeka, ktorý obetoval svoj život za pravdu, vzkriesenie a pravý život v Bohu. Sú tu vyzdvihnuté slova Ježiša Krista, ktoré hlásal, že aj keď prináša svetu zmierenie z Bohom pre ľudí, zároveň prorocky dodáva slová: Ježiš povedal svojim apoštolom: „Chráňte sa ľudí, lebo vás vydajú súdom, budú vás bičovať vo svojich synagógach a pre mňa vás budú vláčiť pred vladárov a kráľov, aby ste vydali svedectvo im aj pohanom.
Ale keď vás vydajú, nestarajte sa, ako a čo budete hovoriť, lebo v tú hodinu vám bude dané, čo máte povedať. Veď to už nie vy budete hovoriť, ale Duch vášho Otca bude hovoriť vo vás. Brat vydá na smrť brata a otec dieťa. Deti povstanú proti rodičom a pripravia ich o život. Všetci vás budú nenávidieť pre moje meno. Ale kto vytrvá do konca, bude spasený.
Mt 10,17-22

Sviatok Svätých Neviniatok, mučeníkov. Scéna so ženami ako si láskajú svoje dieťatká, prebaľujú, koja, láskajú so všetko nehou matiek. Scéna sa zastavuje, objavuje sa kráľ Herodes a prejde popri znehybnených matkách a deťmi a vyriekne ortieľ smrti. Vzápätí prídu vojaci, deti odoberú a novodobý Herodes preoblečený z bielom lekárskom plášti ponúka pomoc matke, ktorá nevie, čo so svojím požehnaným stavom materstva a ponúka jej rýchly spôsob umelého ukončenia tehotenstva. Nato všetko stíchne. Mamičky plačú za deťmi a v popredí na scéne sa objavuje žena, čo na kolenách vysilená oplakáva svoje dieťa po umelom ukončení tehotenstva. V tom príde malé dieťa (umelo ukončený nový život –duša , ktorý nemožno zabiť).

Silvester a známa hlučná oslava nového roka, ktorý začíname sviatkom Panny Márie Bohorodičky.

Zjavenie Pána – Epifánia.
Epifániou pohanskému svetu v podobe troch kráľov, ktorý sa prišli pokloniť malému Ježiškovi.
Epifániou ľudu, kedy pri krste Ježiša v rieke Jordán zaznel Otcov hlas, „Toto je Môj milovaný Syn v ktorom mám zaľúbenie“.
Epifániou Božskej Moci premenením vody na víno na svadbe v Káne Galilejskej.

Poklona pred Ježišom Kristom Bohom a človekom v jasličkách. Mária odovzdáva Ježiša Eve, ktorá sa prišla pokloniť pred Ježišom.

Mária s Jozefom nájdu Ježiša, ako sa rozpráva so znalcami zákona v chráme. Dieťa spoznáva v 12 ročnom Ježišovi priateľa, a prosí ho, aby sa stal jej svetlom.

Ďakujem hercom, technikom, kňazom, scenáristkám, ale predovšetkým Bohu za vnuknutie tohto príbehu kompetentným ľuďom dp. Ján Behuľa (správca farnosti Báhoň), Jana Loduhová, Katarína Holeková. Ďakujem Bohu za to, že prišiel na tento svet do ľudského teľa a udalosťami utrpenia Ježiša Krista otvoril nám nebo a obnovil priateľstvo medzi človekom a Bohom. Priateľstvo lásky. Lásky v ktorej môžeme vylievať krv až do dna svojich možností v konaní dobra, v sebazapieraní. A tým môžeme začať už tu a teraz, hneď a okamžite. Pekným slovom, úsmevom, sebazdokonaľovaním sa v duchovnosti čítaním náboženskej literatúry, čítaním Svätého Písma, v šírení pokoja.

Scenár som nečítal, bol som účastný na premiére, repríze a jednom nácviku. Človeku to nepovie veľa, keď pozerá očami, pozerajme aspoň trošku srdcom a Ježiš tú štrbinku rozšíri, aby sme mohli spoznať a uveriť. Aby sme mohli spoznať pravý zmysel života, pravú cestu, ktorá je tu pre všetkých i neveriacich. Žiť podľa svedomia, v ktorom máme zapísané to, čo tak niektorí mylne odmietajú na kresťanstve. Všetci chceme pokoj, lásku, úprimnosť, zmysel svojho života. To všetko je v srdci zapísané a ak otcovia urobili chyby, nerobme ich aj my a spájajme sa v pravde, vzkriesení (nádeji) a živote (pravom zmysle života).
Aby o nás neplatilo Izaiášovo proroctvo: „Budete počúvať; a nepochopíte, budete hľadieť; a neuvidíte. Lebo otupelo srdce tohoto ľudu: ušami ťažko počujú a oči si zavreli, aby očami nevideli a ušami nepočuli, aby srdcom nechápali a neobrátili sa – aby som ich nemohol uzdraviť.“ Mt 13,14-15

Dátum udalosti: 01.10.2023 07:56

Vytvoril: Stanislav Loduha
Vytvorené dňa: 27.12.2016
Fotografie k článku