Átrium dobrého pastiera v Báhoni otvára svoju bránu
Ako pomôcť deťom vytvoriť si vzťah k Bohu? Je možné, aby sa deti tešili na liturgiu? Je nutné zmeniť liturgiu, či je možné skôr popracovať na postoji detí a mojom k liturgii? Tak sa skúsme cítiť v kostole ako doma.
Átrium je priestor, v ktorom sa pripravíme, aby sme vstúpili… Napríklad ako priestor pod vežou nášho chrámu. Pripravíme sa, stíšime sa, uvedomíme si, kam vchádzame, kvôli čomu sem ideme. Átrium pre deti je príjemný a dômyselne pripravený priestor s prepracovaným katechetickým materiálom Také „átrium“ môže byť v každej rodine. Vchádzame v tichu. Nie je to herňa, ale priestor, kde sa koncentrovane pracujeme. Prečo? Pretože chceme počuť Boží hlas. Ten nezačujeme v hluku a zhone. Sústredená činnosť a stíšenie. Medzi najdôležitejšie materiály v átriu patrí práve podobenstvo o dobrom pastierovi.
Dobrý pastier je Ježiš, ktorý sa o mňa stará a ja som milovaná ovečka z jeho ovčinca. Jeho ovčincom je nebo – večný život s Ním. Aj tu na zemi nám dáva pocítiť predzvesť neba. Pozýva nás k svojmu stolu ako svoje deti – svoju rodinu. Pozýva ma do svojho chrámu k sláveniu liturgie- pozýva rodiny, pozýva deti. Môžu moje deti cítiť osobne toto pozvanie? Ako pomôcť deťom vytvoriť si vzťah k Bohu? Je možné, aby sa deti tešili na liturgiu? Je nutné zmeniť liturgiu, či je možné skôr popracovať na postoji detí a mojom k liturgii? Tak sa skúsme cítiť v kostole ako doma.
Pozývam vás spolu so mnou vstúpiť do žasnutia nad Božou láskou, tým, ako ma miluje a chráni ako svoju ovečku a hľadá ako svoju vzácnu perlu, volá ma k svojmu stolu.
Sofia Cavaletti a Giana Gobi (spolupracovníčka Márie Montessori) vytvorili počas 50rokov práce na základe pozorovania detí spoločný program katechetizácie detí – Átrium dobrého pastiera.
Základom pedagogiky Montessori (ak máte voči tomuto menu nejaké predsudky, ktoré vyplývajú z neznalosti, prosím opustite ich). Jej pedagogika bola a stále je nadčasová, pretože vychádza zo skutočných potrieb dieťaťa – pripravené prostredie vhodné pre sústredenú prácu s materiálom prírodného charakteru (drevo, látka), ktoré si dieťa vyberá podľa jeho aktuálneho vývinového obdobia a záujmu (snáď táto skutočnosť, ktorá sa javí ako sloboda bez hraníc mala rokmi za následok ostré posudzovanie. Je to však len nepochopenie.)
Katechézy dobrého pastiera majú dva základné piliere – Božie slovo a liturgiu. Sväté Písmo predkladáme deťom vždy verne, tak ako je napísané. Nech je Duch Svätý,
ktorý učí. Slúžia k tomu pomôcky – domčeky a figúry pripravené zvlášť ku konkrétnej udalosti (zvestovanie, narodenie, zmŕtvychvstanie...).
Druhým pilierom je liturgia. Deti spoznávajú predmety, gestá pri liturgii. Átrium je plné krásnych a vzácnych vecí: miniatúry liturgických predmetov, malý oltár, svätostánok, malé kňazské rúcha – všetko akurát do detskej rúčky.
Átrium znamená predsieň kostola a je akýmsi premostením medzi učebňou a kostolom. Zatiaľ čo v kostole sú deti obmedzené na pozeranie a počúvanie slov, ktorým mnohokrát nerozumejú, v átriu sa môžu slobodne pohybovať – všetko je tam pripravené v im prirodzenej veľkosti, môžu sa predmetov dotýkať, pracovať s nimi a tak sa pripravovať na vedomé prežívanie liturgie v kostole. Átrium je členené na „kútiky“ – modlitebný kútik, krst, Vianoce, Veľká noc, podobenstvá… Vďaka sústredenej práci, pri ktorej sa dieťa stíši, je schopné vnímať krátku katechézu a žasnúť nad kerygmou – radostnou zvesťou a potom ju ukotviť v tvorivej aktivite či práci s materiálom (nejde o výtvarnícku činnosť). Katechézy sledujú liturgický rok.
Deti zažívajú átrium na stretnutiach jeden krát do týždňa po skupinách v počte do 10 detí. Podľa katechéz a materiálov sú rozdelené do skupín 3-6, 6-9 a 9-12 rokov.
Stretnutie trvá 1.5 hodiny.

Od tohto školského roka zriaďujeme Átrium dobrého pastiera pod záštitou pána farára aj v Báhoni, a to v priestore vznikajúceho centra pre rodinu na Tichej vinici 1 u Loduhovcov (v spoločenskej miestnosti v suteréne).
Víziou je otvoriť átrium pre dve skupinky – 3-6 a 6-9 (druhú skupinku odporúčame najmä pre deti pripravujúce sa na 1. sv. prijímanie, ale nielen tie )
Stretnutie bude jedenkrát týždenne v čase od 16 do 17:30 hodiny.
Katechéza bude v cene dobrovoľného príspevku 2 eurá na dieťa. Čo to znamená? Dar a posolstvo týchto katechéz je také veľké, že si nedovoľujeme (napriek tomu, že spoplatnenie je v iných átriách bežné) zamedzovať prístup k nim. Preto pôjde o dobrovoľný príspevok pre tých, ktorý môžu prispieť. Všetky získané prostriedky budú použité na už vynaložené a ďalšie náklady na materiál átria.
Katechézy sú bezplatné pre všetkých, ktorých spoplatnené katechézy pohoršujú alebo by to mal byť dôvod, prečo by nemohli prísť. Je to úplne v poriadku a pochopiteľné.
Rodičia s nehlučnými bábätkami môžu byť počas stretnutí prítomné v átriu, kde môžu byť najmenším deťom nápomocné pri tvorivej činnosti pravdaže so zreteľom na pravidlá átria.
Katechétka:
Volám sa Jana Loduhová (32). Katechézami dobrého pastiera som veľmi oslovená a verím, že ma pre túto prácu Pán Boh pripravoval a je to to, do čoho ma pozýva. Átrium je pre mňa priestor, kde ja sama objavujem Božiu lásku a prepájam ju s láskou k deťom a montessori pedagogike, ktorou čiastočne učím aj svoje deti. Popri absolvované učiteľstva primárnej pedagogiky som študovala filozofickú teológiu na Aloisiane. Na jar tohto roku som absolvovala úvod do kurzu KDP pre vek 3-6 a potom kurz od českých lektoriek pre vek 6-9. S manželom vychovávame 5 detí.
Kontakt: Jana Loduhová
Tichá vinica 1, Báhoň
Tel.č. 0944 208 652
jana.jennyj@gmail.com

Zahlásenie vášho dieťaťa na katechézy bude záväzné. Ak sa z dôvodu choroby či inej závažnej príčiny nemôže dieťa zúčastniť katechézy, informujte, prosím vopred katechétku. Ak sa otvoria dve skupinky, katechézu si bude možné nahradiť v druhom termíne (aby dieťa nestratilo kontext).

Ak ste sa rozhodli, aby katechézy dobrého pastiera vstúpili do vašej rodiny, prosíme doručiť nám vyplnenú prihlášku do piatku 8.septembra 2017.

Záväzná prihláška dieťaťa na katechézy dobrého pastiera v Báhoni
pre školský rok 2017/2018
MENO A PRIEZVISKO DIEŤAŤA................................................................................
VEK DIEŤATA:.................................... ROČNÍK: .........................................................
ŠPECIFIKÁ, KTORÉ BY MAL KATECHÉTA V ÁTRIU O VAŠOM DIEŤATI VEDIEŤ:
................................................................................................................................
ÚDAJE O KONTAKTNEJ OSOBE:
MENO A PRIEZVISKO: ...............................................................................................
BYDLISKO:................................................................................................................
E-MAIL:.......................................................................................................................
TELEFÓN:.................................................................................................................
Stretli ste sa už s katechézami dobrého pastiera?......................................................

Stretnutia budú v niektoré z týchto časov. Označte všetky, ktoré vám vyhovujú
(ja vás podľa možností zaradím – určite nájdeme vzájomnú zhodu):

o Pondelok 16:00 – 17:30
o Utorok 16:00 – 17 :30
o Štvrtok 16:00 – 17:30
o Piatok 16:00 – 17:30 (len pre vek 3-6)

Svojím podpisom potvrdzujem, že súhlasím moje dieťa...............................................
sa bude zúčastňovať na katechézach v átriu pravidelne.


Dátum udalosti: 08.09.2017 20:00

Vytvoril: Jana Loduhová
Vytvorené dňa: 02.09.2017
Upravené dňa: 03.09.2017