Arcibiskup Zvolenský: 25 rokov Konferencie biskupov Slovenska
KBS 25 rokov s odvahou predstavuje posolstvo evanjelia
Pred 25 rokmi vznikla Konferencia biskupov Slovenska. Svätá stolica vo Vatikáne vyhovela žiadosti o jej erigovanie 23. mardca 1993. Pri tejto príležitosti prinášame rozhovor so súčasným predsedom Konferencie biskupov Slovenska (KBS) Mons. Stanislavom Zvolenským. Hovorí o tom, ako vníma toto rozhodnutie a hodnotí i samotné obdobie. Pripomína i to, v čom podľa neho biskupská konferencia obstála, v čom má svoje limity a aké výzvy vidí pre jej ďalšie smerovanie.

- Svätá stolica pred 25 rokmi (23. marca 1993) vyhovela žiadosti o erigovanie KBS. Ako vnimate rozhodnutie - po 25 rokoch?

Zriadenie Konferencie biskupov Slovenska je veľmi užitočným rozhodnutím, za ktoré sme vďační pápežovi svätému Jánovi Pavlovi II. a ním povereným osobám, lebo boli vytvorené vhodné podmienky pre účinnú spoluprácu všetkých rímskokatolíckych a gréckokatolíckych diecéz a biskupov pre dobro katolíckej Cirkvi a pre dobro celej spoločnosti na Slovensku.

- Keď sa pozriete na vývoj, ktorý zažila KBS za 25 rokov, ako hodnotíte toto obdobie?

25 rokov jestvovania Konferencie biskupov Slovenska predstavuje dlhú a bohatú spoločnú cestu biskupov a všetkých bratov a sestier z našich slovenských diecéz, aby sme vydávali spoločne svedectvo o Božom jestvovania a jeho milosrdnej láske v našej spoločnosti. Prostredníctvom základného princípu jestvovanie biskupských konferencií, ktorým je vytvorenie podmienok na spoluprácu biskupov a veriacich z diecéz, môžeme povedať, že spojenie síl horlivých a talentovaných kňazov a laikov prinášalo úžitok v spoločných projektoch v oblasti katechézy mládeže, prípravy na manželstvo, v pastoračnej starostlivosti o manželov a rodiny, v oblasti prípravy kandidátov na kňazstvo. Všetky oblasti duchovného života sú predmetom predovšetkým spoločných stretnutí biskupov tzv. plenárnych zasadnutí, ktorých sa za 25 rokov uskutočnilo 87. Veľkým príspevkom pre duchovné dobro spoločnosti sú aj veľké všeobecne známe stretnutia, akými sú napríklad celoslovenské stretnutia mládeže alebo dva Pochody za život.

- V čom myslíte, že obstála a v čom na druhej strane - ešte má svoje limity?

Konferencia biskupov Slovenska je organizáciou, ktorá reprezentuje veľkú duchovnú silu v našej spoločnosti a celých 25 rokov s odvahou a rozvahou predstavuje posolstvo evanjelia, zreteľne ukazuje svoju katolícku totožnosť, poskytuje oporu všetkým z našej spoločnosti, ktorí žijú podľa princípov prirodzeného zákona. Limity Konferencie biskupov Slovenska spočívajú v obmedzeniach, ktoré vyplývajú z našej ľudskej slabosti, lebo vo vzťahu k minulosti musíme vždy priznať, že naše svedectvo o evanjeliu mohlo byť odvážnejšie, presvedčivejšie a čistejšie.

- V čom vidíte výzvy pre ďalšie obdobie Konferencie biskupov Slovenska?

Základnou výzvou pre Konferenciu biskupov Slovenska zostáva, aby bola aktívnou inštitúciou náboženského svedectva na základe Svätého Písma v jednoznačnej vernosti našej katolíckej totožnosti. Je všeobecne známe, že v súčasnosti je osobitne potrené vydávať svedectvo o totožnosti muža a ženy, o totožnosti manželstva a rodiny podľa Ježiša Krista. Zároveň je potrebné posilňovať vedomie zmyslu života a pokoj v duši všetkých, ktorí prežívajú utrpenie z vlastných zlyhaní a z množstva previnení, ktoré pozorujú okolo seba v spoločnosti. Toto sú východiskové výzvy pre nás do nasledujúceho obdobia.

Zdroj: TK KBS
Vytvoril: Stanislav Loduha
Vytvorené dňa: 28.03.2018
Upravené dňa: 28.03.2018